Projekt "Zdolni nad Brdą, zdolni w Europie"
Dodane przez operator dnia Październik 09 2018 12:26:37

Informujemy, iż od 1 grudnia 2018 roku Liceum Ogólnokształcące nr 8 będzie beneficjentem Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Aplikowany projekt pt. "Zdolni nad Brdą, zdolni w Europie" (2018-1-PL01-KA101-048697) wynika z zapotrzebowania pracowników szkoły na: (1) poprawę umiejętności związanych z nauczaniem uczniów zdolnych, między innymi poprzez wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania,(2) zrozumienie wielokulturowości, (3) udoskonalenie znajomości języków obcych.


Rozszerzona zawartość newsa
Głównym celem prowadzonych działań projektowych będzie podniesienie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli w zakresie kompetencji języków obcych, metodycznych, kulturowych. Do celów szczegółowych realizowanego projektu należy zaliczyć: (1) lepsze zrozumienie systemów edukacyjnych w innych krajach europejskich; (2) poszerzenie wiedzy na temat pracy z uczniem zdolnym; (3) zwiększenie motywacji i satysfakcji z wykonywanej pracy; (4) wzrost znajomości języka angielskiego; (5) większe zrozumienie różnorodności kulturowej; (6) włączenie nowych metod w proces nauczania (metody CLIL oraz elementów ICT). Uczestnikami projektu będą nauczyciele następujących przedmiotów: języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, chemii, przedsiębiorczości. Planujemy przeprowadzić pięć mobilności w trzech różnych formach.
1. Nauczyciel języka polskiego - Dyrektor placówki Pani Aldona Sobień weźmie udział w kursie metodycznym "Tablety i Smartfony: zastosowanie technologii mobilnych w edukacji".

2. Nauczyciel języka angielskiego Pani Magdalena Kolber, koordynator projektu oraz nauczyciel języka niemieckiego Pan Marcin Wierzbicki będą obserwować pracę szkoły partnerskiej w Finlandii (job shadowing).

3. Nauczyciel przedsiębiorczości Pani Katarzyna Zawada oraz chemii Pani Małgorzata Galij wezmą udział w kursie językowo-metodycznym "Intensywny kurs języka angielskiego oraz metody CLIL".


Młodzież fińskich szkół osiąga najwyższe wyniki w testach Programu Międzynarodowych Ocen Umiejętności Uczniów, a fiński system edukacji uznawany jest za idealny dzięki innowacyjnym rozwiązaniom oraz solidnie wykształconym nauczycielom. Istnieje zatem związek pomiędzy poziomem wiedzy i kompetencjami nauczyciela, a jego skutecznością zawodową. Zgodnie z tym twierdzeniem udział w wyżej wymienionych formach mobilności, a tym samym rozwiniecie kompetencji metodycznych, kulturowych oraz językowych wpłynie na rozwój zawodowy nauczycieli. Wierzymy, że odpowiednio zaplanowane oddziaływania edukacyjne stymulujące ciekawość poznawczą, motywację, fascynację daną dziedziną i otwartość pomogą osiągnąć uczniowi ponadprzeciętne wyniki w nauce.